Europ Assistance

Gedragscode

Gedragscode

De Gedragscode van Generali werd op 14 december 2012 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Hij vervangt de Ethische Code van de Generali Groep.

De Gedragscode geldt voor alle medewerkers van de Generali Groep, ook de leden van toezichthoudende en managementorganen. Verder verwacht Generali van derde partijen (consultants, leveranciers, agenten enz.) die namens de Groep handelen, dat zij zich schikken naar de principes die deze Code vooropstelt.

De Gedragscode bepaalt minimumstandaarden van gedrag die moeten worden nagekomen, en schrijft ook specifieke gedragsregels voor met betrekking tot de volgende vraagstukken: bevordering van diversiteit en integratie, bescherming van activa en bedrijfsgegevens, belangenconflicten, bestrijding van omkoperij en corruptie, omgaan met financiële informatie en voorkennis, bestrijding van witwaspraktijken en van financiering van terrorisme, en internationale sancties.


Rapporteerkwesties, onbehoorlijk gedrag

Wie te goeder trouw bepaalde praktijken of gedragingen als ongepast beoordeelt, of als strijdig met de wet, de Gedragscode, de Regels van de Groep of ander intern beleid (bv. discriminatie, pesterijen, intimidatie, stalking, corruptie, omkoperij enz.), kan dit rapporteren via lokale kanalen of via de Hoofdzetel van de Groep. Om sneller een antwoord te krijgen, raden we aan eerst de lokale kanalen aan te spreken.

U kunt dit rapporteren via:

Lokale kanalen

Hoofdzetel van de Groep

  • via e-mail : concerns.co@generali.com
  • met de post : Group Compliance - Business Integrity - Piazza Cordusio 2, 20123 Milaan, Italië.

Rapporten moeten behoorlijk gedetailleerd zijn in de beschrijving van de omstandigheden van de aangevoerde inbreuk. Klachten zonder voldoende details kunnen niet onderzocht worden.

Anonieme rapporten worden niet aanvaard. Daarom moeten klagers hun identiteit bekend maken wanneer ze een rapport indienen.

Rapporten evenals gegevens van zowel de aanklagers als de betrokken individuen zullen vertrouwelijk behandeld en in opperste discretie afgehandeld worden, in overeenstemming met de geldende privacyregels.

De Groep verbiedt ten strengste vergeldingsacties tegenover eenieder die te goeder trouw rapporteert, en dit ongeacht wie in het rapport wordt aangeklaagd.   Gelieve te noteren dat deze kanalen niet moeten worden gebruikt voor bezorgdheden van klanten over producten of diensten die de ondernemingen van de Groep leveren. Deze meldingen moeten worden doorgesproken met de gepaste, specifieke kanalen, volgens de bepalingen in de relevante contractuele documentatie, in overeenstemming met de lokale wetgeving.